โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
อักษรย่อโรงเรียน ส.
สีประจำโรงเรียน ม่วง - เขียว
ปรัชญาของโรงเรียน สุสฺสูสํ ลภเต ปัญญํ การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนให้รู้ ดูให้งาม ทำให้เป็น เล่นให้เลิศ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน สุภาพบุรุษ สู้ชีวิต คิดด้านบวก
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสร้างเสริมคุณธรรม
โรงเรียนวัดสระเกศ มุ่งมั่นจัดการศึกษา สร้างเสริมนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
มีทักษะชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามัคคี มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

1. ปลูกฝังและสร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน
3. พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม

1. นักเรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พร้อมสู่อาเซียน
3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
5. โรงเรียนจัดการศึกษาเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการมีส่วนร่วม