line decor
  
line decor
 
 
 
 
    โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน               พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
                                    อักษรย่อโรงเรียน                         ส.
                           สีประจำโรงเรียน                           ม่วง - เขียว
                           ปรัชญาของโรงเรียน                    สุสฺสูสํ  ลภเต  ปัญญํ    การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
                           คำขวัญประจำโรงเรียน                 เรียนให้รู้  ดูให้งาม  ทำให้เป็น  เล่นให้เลิศ
                           อัตลักษณ์ของโรงเรียน                  สุภาพบุรุษ  สู้ชีวิต  คิดด้านบวก
                           เอกลักษณ์ของโรงเรียน                 โรงเรียนสร้างเสริมคุณธรรม
โรงเรียนวัดสระเกศ มุ่งมั่นจัดการศึกษา สร้างเสริมนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
มีทักษะชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามัคคี มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

    1. ปลูกฝังและสร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
    2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน
    3. พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
    5. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม

    

    1. นักเรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
    2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พร้อมสู่อาเซียน
    3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
    5. โรงเรียนจัดการศึกษาเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการมีส่วนร่วม