line decor
  
line decor
 
 
 
 
    โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

ผลงานนักเรียน
 
การถ่ายมิวสิควิดีโอและหนังสั้น ปีการศึกษา  2555                                ชมผลงาน
การถ่ายมิวสิควิดีโอและหนังสั้น ปีการศึกษา  2556                                ชมผลงาน
การถ่ายมิวสิควิดิโอและหนังสั้น ปีการศึกษา  2557                                ชมผลงาน