line decor
  
line decor
 
 
 
 
    โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน


ทำเนียบคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดสระเกศ
        
นายทศพล  สังข์ทิตนุ
        ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   นายสัมฤทธิ์    ชวาลวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   
นายสัมฤทธิ์   ชวาลวิวฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
   
นางจินตนา  เจตสมมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   
นางปัทมา   อรุณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   
นางอัจฉรา   ศรีหล้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
   
นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป