โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสาร  ส.  สัมพันธ์  ฉบับปีการศึกษา 2559    ดูขนาดใหญ่
   

นายทศพล สังข์ทิตนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน