โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

 
 
ขออภัยเว็บไซต์กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง !!
 
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสาร  ส.  สัมพันธ์  ฉบับปีการศึกษา 2559    ดูขนาดใหญ่
 
   

นายทศพล สังข์ทิตนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน