โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อนสร้างอื่น งบประมาณ 1,037,700.- บาท อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนวัดสระเกศนำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ชมภาพ
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสาร  ส.  สัมพันธ์  ฉบับปีการศึกษา 2559    ดูขนาดใหญ่
   

นายทศพล สังข์ทิตนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน