โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

ประวัติโรงเรียนวัดสระเกศ

  โรงเรียนวัดสระเกศ เปิดสอนครั้งแรกโดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน แต่ไม่ได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเริ่ม ตั้งแต่เมื่อพ.ศ.ใดต่อมาจึงพบหลักฐานที่มีการบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงถือ หลักฐานนี้เป็นปีเริ่มต้นของโรงเรียน   โรงเรียนวัดสระเกศมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนประถมอนุกรมวิทยาคาร" เปิดสอนเฉพาะ ระดับประถมศึกษา ต่อมายุบชั้นประถมศึกษาและเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา และใช้ชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมอนุกรมวิทยาคาร" ภายหลังชื่อนี้ไปพ้องกับโรงเรียนสอนนักธรรมของวัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนมัธนมวัดสระเกศ" ต่อมาได้ตัดคำว่า มัธยมออกไป ชื่อจึงเป็น "โรงเรียนวัดสระเกศ" มาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนวัดสระเกศในปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนวัดสระเกศ เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑ ประเภทนักเรียนชายล้วน มีเนื้อที่ประมาณทั้งหมด ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด ๓ หลัง ดังนี้

ตึก ๑ ตึกศรียาภัย อยู่ทางตอนใต้ของบริเวณโรงเรียน ลักษณะเป็นตึก ๔ ชั้น สร้างตั้งฉากกับถนนจักรพรรดิพงษ์ ประกอบด้วยห้องการงาน ห้องพักครูศิลปะ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียน

ตึก ๒ ตึกพงษ์พวงอุทิศและตึกประพฤทธิ์ อยู่ทางด้านเหนือ เป็นตึก ๔ ชั้น ๒ ตึกที่ต่อเนื่องกันขนานกับถนน จักรพรรดิพงษ์ ด้านหน้าอาคารเป็นสนามเอนกประสงค์ ด้านล่างของตึกเป็นห้องโถงใหญ่ ใช้เป็นห้องประชุม และ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ ห้องผู้บริหาร ห้องธุรการ ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องอาเซียนศึกษา ห้องเรียนดิจิตอล ห้องโสตฯ และห้องปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ตึก ๓ ตึกเอนกประสงค์ เป็นตึก ๔ ชั้น อยู่ติดกับอาคารศรียาภัยทางทิศเหนือ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ ห้องกิจการนักเรียน ห้องเกียรติยศ ห้องสหกรณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ห้องพักครูภาษาไทย ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี