line decor
  
line decor
 
 
 
 
    โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน


ประวัติโรงเรียนวัดสระเกศ


                โรงเรียนวัดสระเกศ เปิดสอนครั้งแรกโดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน แต่ไม่ได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ใด ต่อมาจึงพบหลักฐานที่มีการบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงถือ
หลักฐานนี้เป็นปีเริ่มต้นของโรงเรียน   โรงเรียนวัดสระเกศมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนประถมอนุกรมวิทยาคาร" เปิดสอนเฉพาะ
ระดับประถมศึกษา ต่อมายุบชั้นประถมศึกษาและเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา และใช้ชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมอนุกรมวิทยาคาร"
ภายหลังชื่อนี้ไปพ้องกับโรงเรียนสอนนักธรรมของวัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนมัธนมวัดสระเกศ" ต่อมาได้ตัดคำว่า
มัธยมออกไป ชื่อจึงเป็น "โรงเรียนวัดสระเกศ" มาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนวัดสระเกศในปัจจุบัน
             ปัจจุบันโรงเรียนวัดสระเกศ เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ ประเภทนักเรียนชายล้วน มีเนื้อที่ประมาณทั้งหมด ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา  มีอาคารเรียนทั้งหมด ๓ หลัง
ดังนี้

             

                    ตึก  ๑  ตึกศรียาภัย  อยู่ทางตอนใต้ของบริเวณโรงเรียน  ลักษณะเป็นตึก  ๔  ชั้น  สร้างตั้งฉากกับถนนจักรพรรดิพงษ์
         ประกอบด้วยห้องการงาน ห้องพักครูศิลปะ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียน                    ตึก  ๒   ตึกพงษ์พวงอุทิศและตึกประพฤทธิ์  อยู่ทางด้านเหนือ เป็นตึก ๔ ชั้น ๒ ตึกที่ต่อเนื่องกันขนานกับถนน
          จักรพรรดิพงษ์ ด้านหน้าอาคารเป็นสนามเอนกประสงค์ ด้านล่างของตึกเป็นห้องโถงใหญ่ ใช้เป็นห้องประชุม และ
          ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้  ห้องผู้บริหาร ห้องธุรการ ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์
          ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องอาเซียนศึกษา ห้องเรียนดิจิตอล ห้องโสตฯ
          และห้องปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์

 

                      ตึก  ๓  ตึกเอนกประสงค์  เป็นตึก ๔ ชั้น อยู่ติดกับอาคารศรียาภัยทางทิศเหนือ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
          ห้องกิจการนักเรียน ห้องเกียรติยศ ห้องสหกรณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ห้องพักครูภาษาไทย ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
          ห้องดนตรี