โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

1. นายทศพล  สังข์ทิตนุ        ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ
3. นางสาวศิริพร คชตุ้ง         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นางจินตนา  เจตสมมา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6. นายนภา  ภูมิอาวาส            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. นางสาวจิดาภา  พันธ์วรรณ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8. นางสาวกรองกาญจน์  ระวังภัย          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9. นางปัทมา  อรุณรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
10. นายเอกชัย  พรหมอยู่          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11. นายสุนันท์  โชคบัณฑิต    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12. นางณัชชลิดา  นาถมทอง         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13. นางสาวพิลัยพร  ดอกมะขาม     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
14. นางสาวกรรณ์ธิมา  ศรียาเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
15. นางกนกวรรณ  บำรุงศรี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
16. นางณัฐธิพร  สุดสวาท      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
17. นางสาวอรวรรณ  ยืนวงค์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
18. นางผดุง อารีพันธุ์             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
19. นางอัจฉรา  ศรีหล้า              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21. นางสาวสายพิณ วิริยะ           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
22. นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
23. นางสาวสุภาวดี  มณีกาศ       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24. นางสาวจินดา  จิรโมไนย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25. นางสาวพรไพลิน  ปานประไพ    ครูสอนภาษาจีน
26. Mr. Davied Tamba Augustine   ครูสอนภาษาอังกฤษ
27. นางจรุงรัตน์  สีมันตา       เจ้่าหน้าที่ธุรการ
28. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และคอนเฟอเรนซ์
29. นายสิทธิเดช  กานุสนธ์       ครูบรรณารักษ์
30. นายกัณฑวัสส์  ไวยวัฒถา    ลูกจ้างประจำ
31. นายบัญญัติ  ศรีดา            ลูกจ้างประจำ
32. นางอรพิน  ประเสริฐดี          ลูกจ้างประจำ