line decor
  
line decor
 
 
 
 
    โรงเรียนวัดสระเกศ เป็นองค์กรเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นสู่อาเซียน

 
องค์กรสนับสนุนโรงเรียนวัดสระเกศ
 
1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระพรหมสิทธิ  
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสระเกศ
นายณรงค์  คงกิจ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
3. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสระเกศ
นายจิระชัย   ฉัตรสนธิ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสระเกศ
 
4. สมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ
พล.ต.ท. ธวัชชัย   จุลสุคนธ์
นายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดสระเกศ
 
5. มูลนิธิโรงเรียนวัดสระเกศ
นายกิติ   ขอถาวรวงศ์
ประธานมูลนิธิโรงเรียนวัดสระเกศ
 
6. เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดสระเกศ
นายทนงศักดิ์   ศิิริสุรักษ์
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดสระเกศ